GDPR - Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Jana Purová, IČ 44760183, DIČ 7161295757 se sídlem Jestřebí 90, 78901 Zábřeh (dále jen: "správce").

 2. Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Jestřebí 90, email: puris-best-star@seznam.cz, telefon: 724 410 109

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

· Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) nebo osobní údaje, které správce získal na základě mailové či telefonické komunikace.

· Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vašich dotazů a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při komunikaci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení vašeho dotazu (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

· Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

· Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení účetního období, ve kterém došlo ke smluvnímu vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

· Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

· Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • firmy zajišťující služby provozování webových stránek: Webnode AG, ID CH - 170.3.036.124-0, se sídlem Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Švýcarsko, Google - data z analýzy webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek,

 • zpracování daňové evidence: STORMWARE s.r.o., externí účetní firma

· Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

· Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce puris-best-star@seznam.cz

· Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním dotazu z webového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Informační povinnost

 • CHS Puris Best Star, CZ jako Správce osobních údajů sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, a to na základě alespoň jednoho z následujících právních základů:

 • Na základě právního titulu: plnění smlouvy, zákonná povinnost, oprávněný zájem, který podle nás není v rozporu s právem na ochranu osobních údajů - Návštěvník webových stránek nás kontaktoval s dotazem nebo zájmem o naše služby a my sbíráme a zpracováváte osobní údaje pro splnění jeho požadavku.

 • Na základě souhlasu: Sbíráme a zpracováváme osobní údaje i jiných osob než nových majitelů zvířátek pro účely marketingu, pokud nám tyto osoby poskytly osobní údaje a daly nám souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

 • ad 1 )

 • Aby bylo možné odbavit požadavky návštěvníka webových stránek, potřebujeme od něj následující osobní údaje: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresu (mohou se lišit), mailovou adresu, telefonní kontakt, u fyzických podnikajících osob IČO, případně DIČ.

 • Tyto údaje potřebujeme pro odbavení daného požadavku - pro kontakt se zákazníkem v souvislosti s vyřizováním mailové komunikace, vystavení kupní smlouvy, účetních dokladů.

 • V souvislosti se zpracováním a vyřízením kupní smlouvy zpracováváme následující osobní údaje: informace o zvířátku, jméno a příjmení kupujícího, mailovou adresu, telefonní kontakt, adresu bydliště, číslo občanského průkazu, IP adresu, soubory cookies, recenze a další údaje ze základních webových statistik a analytik, jejich sběr považujeme za oprávněný zájem.

 • Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat po dobu prvního kontaktu zájemce o zvířátko a následně po dobu 10 let od ukončení účetního období, ve kterém došlo ke smluvnímu vztahu, jelikož nám to přikazují daňové předpisy.

 • Poté budou vaše osobní údaje smazány, nebudete-li souhlasit s prodloužením zpracování osobních údajů.

 • ad 2 )

 • Pokud jste nás pouze kontaktovali přes webový formulář a dále o zvířátko zájem nejevili, evidujeme vaši mailovou adresu, jméno a příjmení.

 • Na základě poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů, budeme Vaše osobní údaje poskytnuté k marketingovým účelům zpracovávat nejdéle 3 roky, pokud během této doby nedojde k odvolání souhlasu nebo z vaší strany k prodloužení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 • Nestandardní ani citlivé osobní údaje nezpracováváme.

 • Povinnosti ze zákona

 • Zpracováváme osobní údaje za účelem vyhovění požadavkům státu a dohledových orgánů. Právním základem pro tento případ jsou zákonné povinnosti. Vaše osobní údaje si z chovatelské stanice Puris Best Star, CZ může vyžádat policie nebo jiné státní orgány. Tato data sdílíme pouze v případě, kdy je to požadované zákonem a my jsme povinni je poskytnout.

 • Komu vaše osobní údaje poskytujeme a proč (dále jen Zpracovatelé)

 • firmy zajišťující služby provozování webových stránek: Webnode AG, ID CH - 170.3.036.124-0, se sídlem Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Švýcarsko, Google - data z analýzy webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek,

 • zpracování daňové evidence: STORMWARE s.r.o., externí účetní firma

 • Vaše práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce puris-best-star@seznam.cz

 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.